2016-TCR Asia - KIC 0516 - Qualifying---TCRAsia_KIC_2016-Q_Bruins_140516
2016-TCR Asia - KIC 0516 - Qualifying---TCRAsia_KIC_2016-Q_Bruins_140516_med