TCR Asia Series, Round 7 2018, Korea International Circuit, South Korea