TCR Asia Series, Round 8 2018, Korea International Circuit, South Korea